30 C
Thailand
Sunday, September 24, 2023
Homeท่องเที่ยววิธีทำพาสปอร์ต ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไร และทุกเรื่องที่คุณต้องรู้

วิธีทำพาสปอร์ต ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไร และทุกเรื่องที่คุณต้องรู้

วิธีทำพาสปอร์ต ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไร และทุกเรื่องที่คุณต้องรู้
 1. พาสปอร์ตคืออะไร
 2. พาสปอร์ตเล่มด่วนพิเศษคืออะไร
 3. เอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ต
 4. ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต
 5. เอกสารที่ต้องใช้ในการรับเล่ม และค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
 6. วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์
 7. ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตที่สำนักงานหนังสือเดินทาง
 8. ทําพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 9. ช่องทางการติดต่อสำหรับการทำพาสปอร์ต

พาสปอร์ตคืออะไร

“หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดของบุคคล ที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยจะระบุ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ และเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้เป็นหลักฐานที่จะขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศต่าง ๆ” (ข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

พาสปอร์ตเล่มด่วนพิเศษคืออะไร

การทำพาสปอร์ตเล่มด่วนพิเศษจะทำให้เราได้รับเล่มพาสปอร์ตภายในวันนั้นเลย โดยต้องไปยื่นคำร้องก่อน 11.00 น. จะได้รับเล่มตั้งแต่ 14.30 น. เป็นต้นไป เราสามารถทำพาสปอร์ตเล่มด่วนได้ทุกสำนักงานหนังสือเดินทาง แต่ต้องไปรับที่กรมการกงสุลเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1. บัตรประจำตัวประชาชน

 • หากเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย
 • หากพาสปอร์ตเล่มเดิมหมดอายุ ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย แต่ถ้าสูญหาย จะต้องไปแจ้งความ และนำใบแจ้งความมาแสดง

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์)

1. บัตรประจำตัวประชาชน

 • หากเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย
 • หากมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว แม้ว่าจะหมดอายุหรือไม่ ก็ให้นำมาด้วย แต่ถ้าสูญหาย จะต้องไปแจ้งความ แล้วนำใบแจ้งความและแบบฟอร์มหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปแสดง

2. หากอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ (ยังไม่มีบัตรประชาชน) ให้ใช้สูติบัตรตัวจริง

3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

4. บิดาและมารดาต้องไปลงนามยินยอมทั้ง 2 คน

 • หากบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า จะต้องนำบันทึกการหย่าฉบับจริงที่ระบุว่าบุตรอยู่ในความปกครองของผู้ใดมาแสดง และผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว
 • หากบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และหย่าขาดกันแล้ว อาจนำหนังสือปกครองบุตร (ปค.14) ที่ออกโดยอำเภอมาแสดงแทนการยินยอมของอีกฝ่ายได้
 • หากบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถมาด้วยตัวเอง ต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศได้ และมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

ข้อควรระวัง

เอกสารและการทำพาสปอร์ตสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะในกรณีที่บิดาหรือมารดาไปไม่ได้ ควรสอบถามข้อมูลก่อนไปทำพาสปอร์ตทุกครั้ง (ดูช่องทางการติดต่อท้ายบทความ)

ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต

1. พาสปอร์ตอายุเล่ม 5 ปี

 • เล่มธรรมดา 1,000 บาท
 • เล่มด่วนพิเศษ 3,000 บาท

2. พาสปอร์ตอายุเล่ม 10 ปี

 • เล่มธรรมดา 1,500 บาท
 • เล่มด่วนพิเศษ 3,500 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับเล่ม และค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

1. รับเล่มด้วยตนเอง (1-2 วันทำการ)

 • ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

3. รับเล่มทางไปรษณีย์ (EMS)

 • ค่าธรรมเนียม 40 บาท
 • ใช้เวลา 5-7 วันทำการ (จัดส่งได้ทุกสำนักงาน ยกเว้น MRT คลองเตย)
 • หากไม่มีผู้รับ ต้องชำระค่าส่งใหม่ หรือติดต่อขอรับด้วยตนเองที่ กรมการกงสุล

วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์

1. เข้าไปที่ www.qpassport.in.th
2. สมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน และยืนยันตัวเองทางอีเมล
3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้พื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการจอง และกดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
4. เลือกว่าจะจองคิวให้ตัวเอง หรือผู้เยาว์ หากจองคิวให้ผู้เยาว์ ก็กรอกข้อมูลผู้เยาว์ให้เรียบร้อย
5. เลือกสำนักงานที่ต้องการจอง
6. เลือกวันและเวลาที่ต้องการจอง
7. เลือกวิธีรับเล่มหนังสือเดินทาง (รับเอง หรือ EMS) หากเลือก EMS ก็กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย
8. กรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
9. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ดูวิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์พร้อมรูปภาพประกอบได้ที่นี่

วิธีเปลี่ยนวัน เวลา สถานที่ทำพาสปอร์ต
วิธีเปลี่ยนวัน เวลา สถานที่ทำพาสปอร์ต

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตที่สำนักงานหนังสือเดินทาง

1. เลือกประเภทหนังสือเดินทาง รับบัตรคิว
2. กรอกใบคำร้อง พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้
3. วัดส่วนสูง
4. เก็บลายนิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและขวา
5. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
6. ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งว่าต้องการรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์

ทําพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ทำพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
ทำพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ Call Center 02-572-8442
ดูแผนที่

2. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02-143-7680
ดูแผนที่

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
โทรศัพท์: 02-136-3800, 02-136-3802 และ 093-010-5246
ดูแผนที่

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์: 02-422-3431
ดูแผนที่

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์: 02-024-8362-64
ดูแผนที่

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์: 02-024-8896, 093-010-5247
ดูแผนที่

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-126-7612
ดูแผนที่

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์: 02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ Call Center 02-572-8442
ดูแผนที่

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่

วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ Call Center 02-572-8442
ดูแผนที่

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

วันและเวลาทำการ: เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)
เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-112-2912 หรือ 088-874-0251
ดูแผนที่

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 053-175-375
ดูแผนที่

12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 055-338-426 และ 055-338-427
ดูแผนที่

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 056-370-800 และ 056-370-802
ดูแผนที่

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 042-212-827, 042-212-318 และ 042-222-861
ดูแผนที่

15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 043 242 655 และ 043 242 707
ดูแผนที่

16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 344 581 และ 045 344 582
E-mail: passport_ubon@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ubonpassport
ดูแผนที่

17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

วันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 044 243 132, 044 243 133
ดูแผนที่

18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-301-706-9
ดูแผนที่

19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-274-940, 077-274942 ถึง 3
ดูแผนที่

20. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083
ดูแผนที่

21. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ดูแผนที่

22. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

วันและเวลาทำการ: จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์: 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
ดูแผนที่

23. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์: 038-422438
ดูแผนที่

24. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์: 044-666-496
ดูแผนที่

25. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 075-392-872
ดูแผนที่

26. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่: สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์: 042-414-508
ดูแผนที่

27. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (เวลา 10.00 – 18.00 น.)
ที่อยู่: ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์: 032-491-827
ดูแผนที่

ข้อควรระวัง

ข้อมูลการทำพาสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร สถานที่ ค่าธรรมเนียม เป็นเรื่องซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เสียเวลาภายหลัง ควรติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนทุกครั้ง

ช่องทางการติดต่อสำหรับการทำพาสปอร์ต

กองหนังสือเดินทาง: 0 2981 7257 ถึง 60 และ 0 2203 5000 ต่อ 32303
กรมการกงสุล: 02-203-5000 กด 1 หรือ Call Center 02-572-8442
: Facebook | Line

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด